INFORMACIÓ FONS SOLIDARI DE L’AFA 2022-23

L’Assemblea Ordinària del dia 10 de novembre de 2022 va aprovar per unanimitat  reobrir el FONS SOLIDARI de l’Escola Pau Casals Gràcia, amb una dotació de 1.275 €

Aquest fons està pensat per ajudar les famílies que tenen problemes per poder fer front a les despeses d’escolarització dels seus nens i nenes. El FONS SOLIDARI ha d’afavorir que tot l’alumnat de l’Escola Pau Casals Gràcia pugui accedir a les activitats educatives.

Els diners del fons solidari, surten del pressupost de l’AFA, és a dir, dels diners que aporten les pròpies famílies a la quota d’AFA i de les diferents activitats que, des de la comissió de Festes i Suport 2021, es munten per aquesta causa. Cap administració dóna suport econòmic per aquest fons.

Les condicions d’aquest fons són les següents:

1.-Aquests ajuts no han de cobrir el 100% de la despesa escolar, com a màxim es cobrirà el 80 %.

2.- Aquests ajuts no cobriran el servei de menjador, atès que ja hi ha els ajuts que atorga el Consorci d’Educació.

3.- Només es podrà sol·licitar ajut per un dels tres conceptes ( material escolar i llibres socialitzats, sortides o colònies escolars).

4.-  La seva assignació serà confidencial.

5.- Es valorarà que per part de les famílies sol·licitants s’hagi intentat resoldre els problemes econòmics:

  • Havent comunicat a l’escola o  a l’AFA la seva situació.
  • Haver esgotat totes les vies administratives o d’altres entitats (Serveis Socials, Creu Roja, Programa Pro Infància, targeta solidària 0-16 , YMCA…).

6.- Les famílies han d’estar disposades a col·laborar, és a dir, han de facilitar la documentació que se’ls demani per corroborar que efectivament necessiten aquests ajuts.

7.- Les famílies es comprometen a pagar la part no becada pel Fon Solidari.

8 .-És d’obligat acompliment, en especial, que les famílies sol·licitants estiguin al corrent de pagament de les quotes de l’AFA i de les parts no becades d’edicions anteriors del fons solidari, o bé hagin manifestat el proper abonament del deute.

Seran, la directora de l’escola, atès que és la persona que està en contacte amb els Serveis Socials i el President/a i/o Tresorer/a de l’AFA, qui atorguin aquests ajuts. Es demana que hi hagi un marge de confiança. És un procés que demana agilitat i operativitat.

A partir del 21 de novembre podeu demanar a  la Mònica de l’AFA (*) l’imprès de sol·licitud d’ajut, i podreu lliurar-lo fins el dia 25  de novembre a les 16.00 h. altra vegada a la Mònica (*).

Una sol·licitud per infant.

Horari de 9.00 a 14.00 h. i de 15.00 a 16.00 h.

Si us plau, respecteu els terminis.

No s’admetrà cap sol·licitud fora d’aquest termini.

(*)  @ secretaria@afapaucasalsgracia.cat