Qui som

Què és l’AFA

L’AFA té múltiples i diversos objectius enfocats a reforçar el vincle entre famílies i escola, i amb la voluntat de participar en el projecte educatiu  del centre amb la gestió i organització d’activitats, serveis i, sobretot, donar suport a les famílies amb necessitats específiques. Així mateix, l’AFA té l’objectiu de promoure la intervenció de les famílies i, en el seu cas, dels alumnes, en el control i en la gestió del centre escolar, i a tal efecte, proposar candidats al Consell Escolar en representació de les famílies i tutors.

Donar suport i assistència a les famílies i tutors membres de l’Associació i, en general, a tots els components de la comunitat escolar i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò convenient per a l’educació dels seus fills o pupils.

Cooperar en les activitats educatives del Centre, escoltant i informant al Consell Escolar pel que fa a l’establiment de criteris per a la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com en les accions assistencials que es puguin prestar.

Presentar i proposar al Consell Escolar programes d’activitats complementàries, visites, viatges, menjadors i colònies, així com participar en la seva realització.

Programar i realitzar activitats pròpies de l’Associació, així com organitzar l’adquisició col·lectiva, i en el seu cas, la distribució, dels mitjans necessaris per a l’educació que estiguin a càrrec dels pares, sense perjudici de continuar exigint la total gratuïtat de l’ensenyament.

Informar els membres de l’Associació de les activitats i afers de la mateixa i del centre, impulsant el ple exercici dels drets i el compliment dels deures.

Fer nexe entre el centre d’Ensenyament i el seu entorn, facilitant la col·laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral del seu àmbit.

Realitzar activitats culturals i de formació de pares, organitzant-ne també d’altres de tipus esportiu i recreatiu per l’esbarjo dels associats.

D’altres anàlogues i que s’emmarquin dintre la normativa vigent en matèria d’ensenyament.

Els òrgans de representació, govern i administració són:

 • L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de l’Associació i està formada amb igualtat de drets, per a tots els socis i sòcies que hi assisteixin.

Correspon a l’Assemblea General, entre d’altres assumptes:

  • Aprovar la memòria anyal que presenti la Junta Directiva,
  • Aprovar l’estat de comptes, les quotes ordinàries i extraordinàries a pagar pels socis.
  • Elegir la Junta directiva, decidir en darrer terme les qüestions de disciplina dels socis.
  • Acordar la modificació dels estatuts o aprovar la dissolució de l’Associació.
 • La Junta Directiva , és l’òrgan de gestió, representació i administració de l’associació, i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea General.

Correspon a la Junta entre d’altres assumptes:

  • La representació i gestió econòmica i administrativa de l’Associació.
  • L’organització de serveis, d’activitats i edició de publicacions. Així com la creació de grups de treball i comissions per assolir millor els seus objectius.

Actualment (curs 2020-2021) la junta directiva està formada per:

  • President: Jesús Sánchez (5è)
  • Vice-presidenta: Mireia Martín (1r i 5è)
  • Secretaria General: Gemma Font (1r i 5è)
  • Tresorer: Manuel Santana (5è)
  • Vocals: Berta Ferrer (Comissió de Pati), Kike Gomà (Comissió de Menjador), Sarah King (Comissió de 20/21) i Maribel Ruiz (Comissió de Comunicació i Notes)
 • Les Juntes Ordinàries tenen l’objectiu de coordinar i posar en comú les tasques dutes a terme per les diferents comissions, es celebren reunions mensuals a les que qualsevol membre de la comunitat educativa de l’escola (pares i mestres) està convidat a participar.
 • El Representant de l’AfA al Consell Escolar pot ser qualsevol pare o mare amb voluntat de ser-ho i que obtingui el suport de la Junta de l’AfA.

Actualment el representant de l’AfA al Consell Escolar és el mateix President Jesús Sánchez.

El càrrec de representant tindrà una durada de 2 anys i les seves funcions són:

  • Assistència a les reunions de Junta de l’AFA per tal de recollir les propostes i informacions que s’hagin de traslladar, defensar o discutir al Consell.
  • Assistència a les reunions del Consell Escolar per tal de recollir les propostes i informacions que s’hagin de traslladar a la Junta de l’AFA. És recomanable que el representant de l’AFA formi part de la Comissió Permanent del Consell Escolar.
  • Mantenir un contacte regular amb els pares/mares electes per desenvolupar els temes que es portaran al Consell, amb la finalitat de reformar la imatge corporativa del sector familiar i exercir com a bloc unitari al Consell.
  • Elaborar la memòria anual que s’ha de presentar a l’Assemblea General de l’AFA al final de curs.
  • Mantenir un to generalista i objectiu en la defensa dels temes, tenint clar en tot moment que està exercint el paper de representant de l’AFA ( no personalitzar mai en la figura del seu fill, ni centrar-se en el seu curs o cicle ).
  • Informar al President del Consell Escolar del temes que proposarà el sector famílies al Consell.
  • Mantenir contactes, si s’escau, amb els representants de les AMPAS al Consell Escolar de Districte i al Consell Escolar Municipal i transmetre la informació obtinguda a la Junta de l’AFA

Si voleu contactar amb l’AFA podeu fer-ho a: secretaria@afapaucasalsgracia.cat